Choď na obsah Choď na menu
 


Ježiš Kristus nie je pohanský boh v trojici

31. 5. 2013

23 aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.

(Tento výrok hovorí o tom, aby sme uznávali a verili v Ježiša a nezmenšovali ho na veľkosti. To ale neznamená, považovať Ježiša za pohanského boha v pohanskej božskej trojici)

********

Tiež je tu ďalšia problematika:

Vidíme, že prví kresťania podľa nasledovných úryvkov Svätého Písma, boli Božími synmi. Ale pozor toto sa nemyslí obrazne ale doslovne. Vieme, že aj Ježiš mal titul Boží Syn.

Teda keď sa aj obyčajný, hriešny, krehký človek mohol stať Božím Synom a bol ním aj Ježiš, to je argument proti proti pohanskej teológii pohanského božstva Ježiša Krista. Ale na druhej strane musíme povedať aj to, že Ježiš nebol len obyčajným Božím Synom, bol špeciálne stvorený a povolaný Bohom, pre účel spásy, pre náročné a hrdinské povolanie. Líšil sa aj tým, že bol bez hriechu. Kým aj apoštoli sa mohli mýliť v teologických veciach, pretože neboli až v tak intenzívnej jednote z Bohom, až tak priamo s ním nedokázali komunikovať, Ježiš sa nikdy v ničom nepomýlil. Jednota Ježiša a Otca boli dokonalé, ich vzájomná komunikácia bola priama, nebolo ničoho žiadnej veci, žiadnej informácie,ktorú by Ježiš nevedel, pretože jeho komunikácia, jednota a spojenie s Bohom boli tak veľmi silné.

vo Svätom Písme sa píše, že ak Ježiš stretol nejakého človeka, ktorého nikdy nevidel, vedel o ňom všetko a nemusel sa daného človeka na nič vypytovať (vizionárka Mária Valtorta mala falošné vízie, pretože len málokedy opisuje Ježiša v situácii kedy by sa Ježiš nemusel na daného človeka vypytovať).

Boh Otec stvoril Ježiša ako jediného ako most (bránu) medzi človekom a Bohom. Žiaden iný človek, ktorý sa stal Božím Synom nebol, nie je a ani nebude poverený až takýmto vysokým poverením od Boha. A žiaden Boží Syn nedosiahol a ani nedosiahne tak vysoké poverenie od Boha ako Spasiteľ ľudstva. Žiaden Boží Syna iba Ježiš sa stal pre nás obeťou (v Eucharistii). (tieto vety píšem preto, aby zasa niekto celú vec nepochopil zle do opačného extrému)

 

Vidíme, že titulom Boží synovia sú označení aj veriaci z prvotnej cirkvi, aj Ježiš mal titul Boží Syn:

 

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

 

ak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým

******

Filip, toľčas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca.

Samozrejme úplne doslovne túto vetu brať nemôžeme, pretože keď sa apoštoli po tejto vete pozreli na Ježiša, priamo Otca určte nevideli, dívali sa iba na človeka plného Ducha Svätého a človeka Pravdy, Slova, (Logos)

 

5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ 8 Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ 9 Ježiš mu vravel: „Filip, toľčas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

 

 5 Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. 36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

 Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. 14 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

 

Vy nie ste môj ľud“,

tam sa budú volať synmi živého Boha.“

 

a ja vás prijmem

18 a budem vaším Otcom

a vy budete mojimi synmi a dcérami,

hovorí všemohúci Pán.“

 

26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi.

 

čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. 6 Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“

 

9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

*********

Dôležitá exegéza niektorých častí Svätého Písma

Nasledovné časti (kapitoly) sa väčšinou kresťanských cirkví vykladajú nesprávne. Nakoniec som si uvedomil po lepšom prečítaní a uvážení Svätého Písma, že Pavol nikde nehovorí o Božstve Syna

 

Hebr1

I. Vznešenosť vteleného Božieho Syna - 1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. (správny preklad veky. Slovom veky Pavol hovorí o celom spasiteľskom pláne. Synonymický termín ku slovu veky je koniec časov, teda obdobie vzniku prebudenia novej cirkvi) 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; 4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

 

1. Kristus je väčší ako anjeli 1,5 - 2,18

 

Dôkazy z písma - 5 Veď kedy komu z anjelov povedal:

„Ty si môj syn,

ja som ťa dnes splodil“

a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“?

6 A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí:

“Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“

7 Anjelom zasa hovorí:

„On robí svojich anjelov vetrami

a svojich služobníkov ohnivými plameňmi.“

8 Ale Synovi:

„Tvoj trón, Bože, je na veky vekov (v tomto riadku rozhodne nie je dôvod si myslieť, že oslovenie „Bože“ je myslené na Syna. Syna sa týkajú predovšetkým nižšie riadky)

a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.

9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť;

preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal

olejom plesania viac ako tvojich druhov.“

 

10 A:

„Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem

aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

11 Ony sa pominú, ale ty zostaneš

a všetci sťa odev zostarnú,

12 zvinieš ich ako plášť,

ako odev a zmenia sa.

Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.(štandardne hovoria kresťanské cirkvi, že celý tento citát zo starého zákona sa týka Syna – jeho pohanského božstva v trojici. I keď sv Pavol citoval dlhšiu časť so Starého zákona, čo je logické, vtedy ešte neboli biblické súradnice ako dnes a preto kto by si to chcel vo Svätom Písme vyhľadať, dlhší citát mu uľahčil a sprehľadnil prácu. Syna sa týka podľa všetkého iba tento posledný vyznačený riadok. Tú chcel Pavol nadviazať pravdepodobne na už dvakrát spomínaný pojem veky a raz synonymické slovné spojenie posledné dni. Pavol chcel zdôrazniť veľkosť Synovho spasiteľstva, že spasiteľstvo, spása Syna nie je len dočasne ale na večné časy. Hneď v nasledujúcej kapitole v Hebr2 aj sv Pavol upozorňuje na veľkosť Synovej spásy: ako unikneme my, ak zanedbáme takú spásu? )

13 A kedy ktorému z anjelov povedal:

„Seď po mojej pravici,

kým nepoložím tvojich nepriateľov

za podnožku tvojim nohám“?

14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?

*****

Sol 1

13 On nás vytrhol z moci tmy

a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,

14 v ktorom máme vykúpenie,

odpustenie hriechov.

15 On je obraz neviditeľného Boha,

prvorodený zo všetkého stvorenia,

16 lebo v ňom (preklad môže byť aj pri ňom) bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, (Iste chce Pavol tým povedať to isté, čo povedal Ježiš v Jánovom evanjeliu: lebo si ma miloval pred stvorením sveta“. Teda Pavol hovorí, že Syn bol pri otcovi pri stvorení, Syn videl ako Otec vytvára svet. Nie je dôvod tu robiť výklad, že Ježiš je vlastne Stvoriteľom-Bohom Otcom)

viditeľné i neviditeľné,

tróny aj panstvá,

kniežatstvá aj mocnosti.

Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

17 On je pred všetkým

a všetko v ňom spočíva.

18 On je hlavou tela, Cirkvi.

On je počiatok, prvorodený z mŕtvych,

aby on mal vo všetkom prvenstvo.

19 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť

20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou,

keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj

všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

 

Kol2

9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.

Nie je dôvod tento úryvok vykladať tak, že Syn je Bohom. Jednoducho tu chcel Pavol povedať, že Syn je viac ako človek, ale menej ako Boh. V Ježišovi špeciálne pôsobí Duch Svätý

 

Ef 3, 9

Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista,

(veľmi veľa verzií prekladov má tento nesprávny preklad, v gréckom originály sa slovo Ježiš Kristus jednoducho nenachádza. Tu vidíme, aká bola veľká snaha hetetických teológov presadiť trojičnú herézu. Katolícky preklad je v tejto veci správny: v Bohu, ktorý všetko stvoril. Je zrejmé, že aj samotný prekladatelia si uvedomovali, že na heretickú teológiu cirkvi majú málo dôkazov, preto falšovali preklady)

 

List Títovi - kapitola 3

4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom,

Jegda že blagodať i čelovekoljubije javisja Spasa našego Boga,

 

Tu je Boh Otec označený titulom Spasiteľ – pozor tu sa nemyslí na Krista – tento môj názor potvrdzuje aj preklad Pešity

************

Asýrska cirkev – jej kritika

Ide o nestoriánsku cirkev. Nestor naozaj pravovernú monoteistickú teológiu. Veľmi ma potešilo, že existuje Nestoriánska Asýrska cirkev až do dnes. Bol som z toho plný eufórie a mal som sa chuť aj stať členom tejto cirkvi. Ale ako som ju začal spoznávať, videl som len samé sklamania. Súčasná moderná asýrska cirkev zrádza Krista ako sa len dá a opúšťa pravoverné učenie Ježiša Krista a jeho apoštolov, ignorujú učenie Biblie. Asýrska cirkev hoci Nestorovo učenie oficiálne neodvolala, neoficiáne, prakticky uznávajú trojičnú teológiu štandardných cirkví. To je ale vážna zrada Krista.

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.