Choď na obsah Choď na menu
 


jezis-kristus-varovanie.webnode.sk neverte falošným posolstvám

28. 2. 2012

Nové

Prečítajte si prosím tieto články, tu okrem iného dopodrobna vysvetlujem, ako je možné, že falošní vizionári majú halucinácie

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/dar-jazykov-prava-viera.html

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/falosni-vizionari-diskusia.html

*****

Dôležitá poznámka: v tomto článku nazývam falošných vizionárov aj iným pojmom - pojmom charizmatici.

Totižto, podobne ako je to u falošných charizmatikov, je to aj u falošných vizionárov,

majú prakticky všetko spoločné - majú SVDS, ktorej milne pripisujú nadprirodzený charakter.

 V poslednom čase je medzi kresťanmi populárna stránka jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

V skutočnosti ide o falošných vizionárov

Netreba uznávať víziu človeka, ktorý nie je svätý a už vôbec netreba uznávať vízie nejakých anonymov!!!

Už v hneď prvom posolstve na ktoré som náhodne blúdiac myšou klikol, obsahovalo veľmi nesprávne informácie o židoch

(nakoľko mám prečítanej veľmi veľa, veľmi vzácnej literatúre o židoch, rozumiem sa v tejto problematike veľmi dobre).

ďalej som si takúto nedôveryhodnú stránku ani nečítal.

 

Hneď pri prvom posolstve som si urobil na túto stránku svoj názor.

 Takýchto „vizionárov“, ako sú na tejto stránke je po celom svete desiatky tisíc, nie je to nič vzácne.

Nakoľko mám mnoho skúseností s takýmito charizmatikmi a mnoho charizmatikov aj osobne poznám,

môžem Vám s plnou zodpovednosťou, čestnosťou a objektivitou prehlásiť, že som prišiel na túto vec:

Vízie takýchto „charizmatikov“ sú iba fantáziou. Pri víziách môžu prezívať pekné extázy, ale v skutočnosti sú ich vízie iba fantáziou, ktorú spôsobuje SVDS. Do takejto fantázie sa raz za čas môže vmotať aj nejaká logická reálna vízia.

 

Charizmatikom, je si ťažko priznať, že ich vízie sú iba fantáziou. Hlúpo si namýšľajú, že veď keď prežívajú pri tom pekné zážitky, to nemôže byť fantázia

*****

Úryvok z diskusie

Peter-Admin

No, keby len v jednej vízii, boli závažné dezinformácie...

Takýchto chybných bodov by som tam našiel na stovky a stovky...

Veď si len pozrite stránku http://www.vierafilozofia.estranky.sk/ kde prezentuje vízie kresťanských svätých a úplne falošné fantazmagórie na jezis-kristus-varovanie.webnode.sk.
A tak uvidíte, koľko veľa rozporov je medzi pravdivými pravými víziami - Božím zjavením svätých a falošnou vizionárkou, ktorej sa sníva fantázia.

Vizionárska nesprávne vníma súčasný stav RKC, Jána Pavla II., „apokaliptickú“ budúcnosť a stovky a stovky ďalších bodov.

**********

Peter-Admin

Táto falošná vizionárka má, tzv. „schopnosť videnia do duchovného sveta“ (SVDS). Samotná táto schopnosť nie je hriechom nie je ničím zlým, avšak takýto ľudia často prežívajú halucinácie, falošné videnia falošné vízie.

Takýto ľudia si potom často namýšľajú, akí sú super vizionári

 

Vizionárka nevidí vízie ani od Boha, ani od diabla, ani si ich sama úmyselne nevymýšľa,

ona len vidí extatické halucinácie, kvôli SVDS,

ktoré mylne považuje za „vízie“ od Boha

 Viac o SVDS je tu

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/charizmy_a_charizmatici.html

 *********

Zaujímavosť:

Medzi proroctvami falošných vizionárov nájdeme mnohé protirečivé rozpory,

avšak medzi proroctvami svätých nenájdeme žiadne rozpory a všetky proroctvá sa krásne vzájomne dopĺňajú.

 *******

Záverom: chápem, že dnes v kríze RKC, keď v nej už nie je žiadne duchovno, ľudia sú hladní po všetkom duchovnom a aj po falošných posolstvách. Preto si dajme pozor, aby sme na tieto posolstvá nenaleteli.

 

súvisiace články /clanky/clanky/hovorenie-v-jazykoch

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/charizmy_a_charizmatici.html

 ****

Prečítajte si aj ďalšie články, kliknite sem

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pozor na nebezpečný psychopatizmus

Peter - Admin,17. 8. 2012 20:09

Egima, tak v prvom rade ste si ma pomýlila s Michalom

Máte veľmi psychopatické názory, keď pravdivú históriu o židoch a nezávisle hodnotenie židov nazývate „antisemitizmus“
Tak keď už dokonca aj vo mne vidíte „antisemitu“ tak potom určite považujete „antisemitu“ každého druhého človeka – do slova a do písmena

Egima nie ste vy náhodou členkou nejakého tajnostkárskeho „intelektuálneho“ spolku alebo inej organizácie patriacim ľuďom Nového svetového rádu?
Pretože takéto spolky sú prakticky sekty, kde ľuďom vymývajú mozgy!
Ak nie ste členkou takýchto organizácii, tak potom naozaj neviem, ako ste mohlo tak psychicky ochorieť, že vo všetkom vidíte antisemitizmus. Egima, predovšetkým Vám odporúčam, aby ste navštívila psychiatra – tam Vám pomôžu

Pokračovanie1

Peter - Admin,18. 6. 2012 11:03

„Proto jsme před nedávnem obnovili nařízení Našeho předchůdce Pavla IV.
proti Židům a mj. nařídili, že Židé jak v Našem městě Římě, tak i v ostatních
městech a obcích pod světskou vládou Svaté římské Církve mají své nemovitosti
prodat ve lhůtě, stanovené příslušným soudcem. ... Pokud by Židé toto i výše
uvedené neučinili, nařizujeme... aby podle míry a druhu zločinu byli Námi, Na-
ším vikářem a ve výše zmíněných městech a oblastech pak soudci trestáni za zlo-
čin povstání a urážky majestátu. Křesťanský lid nechť pak projevuje vstřícnost
a souhlas s rozsudkem Naším, Našeho vikáře jakož i pověřenců a soudců.“
V jiné části buly papež nařizuje v souvislosti s podvodem, jehož se Židé dopouštěli:
„Protože pak My, jak je potřebné, chceme ve věci tohoto podvodu odpomoci,
staráme se, aby... naše nařízení mělo účinek, odnímáme tímto Židům bez mož-
nosti uznání práv a odvolání všechny nemovitosti, které mají ve vlastnictví v
tomto městě Římě nebo jiných místech Našeho vladařství a Svatého stolce.“551
Lze si tedy udělat představu, jak nesmírné musely být podvody a lichva Židů, aby
zbožného a ctnostného papeže přiměly k obraně křesťanů takovými opatřeními. Nesmí
se zapomínat, že Pius V. byl jedním z papežů, kteří se vyznamenali svou uznávanou
svatostí a proto také byli Církví prohlášeni za světce. Kdyby tento papež žil v naší ne-
blahé době, byl by církevními hodnostáři ve službách „Satanovy synagogy“ odsuzo-
ván za rasovou nenávist a antisemitismus a dost možná i přiřazován k válečným zlo-
čincům z Norimberku. Dnes „pátá židovská kolona“ nasazuje psí hlavu všem, kteří há-
jí své národy nebo Církev svatou proti politickému či hospodářskému imperialismu
Židů.

Samotné buly ani provádění jejich příkazů nemohly špatnostem Židů zamezit. Vel-
ký papež, příkladný svou svatostí a zbožností, však měl dostatek energie, aby na pro-
blém zaútočil a sáhl po radikálních opatřeních. 26. února 1569 vydal zdrcující bulu
„Hebraeorum Gens“ a vykázal Židy z pontifikálních území. Vzhledem k rozsahu naší
práce si z tohoto nesmírně cenného dokumentu ocitujeme alespoň ty části, které nám
připadají nejdůležitější:
„Židovský národ, který byl kdysi opatrovníkem Božího slova, podílel se na ta-
jemstvích nebes a v milosti a důstojnosti tolik vynikal nad ostatní národy, byl
později pro nevěru ze svých výšin svržen, takže v době svého rozkvětu nevděčně
a proradně odsoudil svého Vykupitele k potupné smrti. ... Křesťanská zbožnost
se však od počátku s touto nezvratnou skutečností smířila a dovolila, aby se ještě
mnohem pohodlněji usadil v jejím lůně. ... Přesto jeho opovrženíhodná bezbož-
nost nabrala takových forem, že je k záchraně a spáse našinců nezbytné této cho-
robě mocně zamezit pomocí rychle působícího léku. I kdybychom odhlédli od
lichvy, kterou Židé všude vysávají skromný majetek křesťanů, soudíme, že jsou
i zjevnými ochránci a dokonce pomahači zlodějů a lupičů, kteří ukradené a zpro-
nevěřené – nejen světské, nýbrž i Boží – jmění přechovávají a prodávají dalším.
Mnozí pak pod záminkou obchodních záležitostí vyhledávají domy ctnostných
žen a kazí je hanebným lichocením.

Re: Ľudský rozum vs Božia múdrosť

Peter - Admin,18. 6. 2012 11:04

Nejškodlivější na věci je, že věštěním, pově-
rami a čáry přitahují k podvodu Satanovy synagogy mnohé neopatrné a choré,
a chlubí se, že umějí předpovídat budoucnost, místa pokladů i skrytých věcí.
Kromě toho víme a důkladně jsme prozkoumali, jak ohavně tato sekta zneužívá
Kristova jména, i jak velice je škodlivá pro ty, jež jsou tímto podvodem ohroženi.
Pro tyto a další závažné věci, vzhledem k tíži zločinů, jichž bohužel v Našem
okrsku den ze dne přibývá, a protože dále soudíme, že s výjimkou bezvýznam-
ných skupinek na východě nejsou pro náš stát k užitku... Proto nařizujeme, aby
ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění všichni Židé obojího pohlaví bez milosti museli
opustit veškerou oblast Naší světské jurisdikce včetně k ní příslušejících měst
a obcí, stejně jako území svobodných pánů a ostatních světských leníků, včetně
těch, kteří k tomu mají příslušnou pravomoc.“
Svatý Otec Pius V. věděl, že Židé obvykle všude takové příkazy k vyhnání nejrůz-
nějšími způsoby obcházejí, a tak aby zabránil nedbání příkazu buly, současně stanovil
přísné tresty pro ty Židy, kteří by ve stanovené lhůtě zemi neopustili:
„Po této lhůtě ve všech městech řečené jurisdikční oblasti jakož i domicilech
svobodných pánů, leníků a dalších budiž všem nyní i budoucně přistiženým, ať
pobývajícím či procházejícím Židům, zabaven majetek a oni nechť se stanou ot-
roky římské Církve, ať žijí ve věčné porobě a římská Církev má nad nimi mít
stejné právo, jako mají ostatní páni nad svými otroky a majetkem. Z toho jsou
vyjmuta města Řím a Ancona, kde budiž tam žijící Židé trpěni, aby tak mohla být
vedena s Východem jednání a vzájemný obchod, ovšem s tou podmínkou, že bu-
dou dbát církevních zákonů Našich i Našich předchůdců. Nebudou-li tak činit,
platí pro ně všechny tresty, stanovené v tomto zákonu, včetně těch, které Jsme
tímto dokumentem obnovili.“552

Kde žiješ???

Peter,14. 6. 2012 18:58

Kde si bol keď aj na slovensku šli posolstvá,tiež falošné,,,,,,, keď na vlastnej koži som prežil veľa z toho čo sa tu píše alebo si náhodný??? čakáš cirkevné schvalenie?? a čo sa tak modliť čo nevidíš čo sa v církví deje??? Modli sa
lebo Pán Ježíš je církev nie neaká pečiatka imprimatur od slobodomurarov

Re: Kde žiješ???

Peter - Admin,18. 6. 2012 10:41

Podrobne si prečítajte celú stránku a na všetko nájdete odpoveď

posolstvá

ja,18. 4. 2012 22:25

Teraz som z toho naozaj zmätená neviem čomu mám veriť? :(

Re: posolstvá

Peter - Admin,18. 4. 2012 23:14

Máte dve možnosti:
Buď budete veriť akejsi nedôveryhodnej pochybnej vizionárske, ktorá má vidiny
alebo budete veriť to čo zjavil Boh, cez dôveryhodných kresťanských svätých ľudí

Re: Re: posolstvá

ján,21. 4. 2012 2:08

Čo tu už Ty píšeš ako Peter-admin. je až zúfalé. Píšeš o tisícoch bludov, ale jediný si priamo nedoložil. Čítal som takmer všetky posolstvá od uvedenej Írky, ale protirečenia ani zavádzania som nezaregistroval a pritom ja som dosť nedôverčivý. Možno sa mýlim v posolstvách od Írky, ale z tvojich príspevkov necítim ani Božiu lásku, ani pokoru, ani ..., ale súdu a zloby tam je dosť. Ty máš asi teologické a filozofické vzdelanie priamo z HARVARDU.?!

Re: Re: Re: posolstvá

Ján Mária,21. 4. 2012 12:02

Ján
ked si písal, že si si prečítal posolstvá od Írky a pritom si nenašiel nič protirečivé, tak čo hovoríš na toto:

(o.Eirene) "Zistil som, že Garabandál je na tejto stránke (varovanie-webnode) spomenutý a to v pozitívnom význame. Znamená to, že táto stránka uznáva Garabandálske zjavenia za pravé.

Avšak tu "posolstvo" udáva, že ho (Varovanie) zažijú všetci starší ako 7 rokov. Avšak garabandálski vizionári tvrdia, že ho zažijú aj deti, ktoré ešte ani rozum neužívajú.

NUŽ ZNOVU PROTIREČENIE!!!


Viac tu: http://celosvetove-varovanie-od-boha-we.webnode.sk/news/falosne-varovanie-od-nemenovanej-zeny-z-irska/

Re: Re: Re: Re: posolstvá

Robur,21. 4. 2012 13:55

Mozno sa mylim, ale to ze ho zaziju aj male deti ktore este rozum neuzivaju hovoria vizionari, nie Panna Maria. Ti vizionari ktori predtym mali aj pochybnosti o svojich posolstvach a niektori ich aj popreli, neskor ich vsak zas potvrdili. Teda hovorim, ze to povedali ludia, alebo mas dokaz ze to povedala aj Panna Maria?

Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Ján Mária,21. 4. 2012 18:17

Robur
A čo hovoríš na toto:

Vizionárka z Írska hovorí, že máme očakávať 1000 ročné kráľovstvo, počas ktorého nebude na zemi žiadne zlo (čiže žiaden hriech sa nebude páchať) ale to ešte nebude koniec sveta, kedy má prísť Ježiš Kristus definitívne a nastoliť kráľovstvo večnosti, lebo po tomto "období pokoja" máme očakávať vládu antikrista a až potom koniec sveta-večný Súd

Ináč povedané, že máme očakávať Milénium, o ktorom už Chiliasti (sektári) učili v prvých storočiach a v rôznych podobách sa to ujíma aj u kresťanoch, čo odsudil ako sv.Augustín, tak aj pápež Ján Pavol II a dokonca sa o tom píše aj v katechizme.

Čo si myslíš o tom?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Robur,21. 4. 2012 19:03

Asi ste si zle precitali, v posolstvach sa totiz hovori, ze najprv (a to uz za velmi kratky cas) pri antikrist a ovladne svet. Potom nastanu udalosti ako napr. Varovanie. Nakoniec pride Jezis aby porazil antikrista a diabla a nastolil tisicrocne kralovstvo. Po tomto tisicrocnom kralovstve, tak ako je napisane aj v knihe Zjavenia, bude diabol na kratky cas prepusteny aby pokusal ludstvo, a potom bude definitivne zniceny.

Nebudem sa teraz vyjadrovat k sv. Augustinovi a stanovisku Cirkvi, pretoze si to musim lepsie nastudovat.

Ale pozrite sa napr. na tento uryvok jedneho posolstva:

Kniha zjavenia neodhaľuje všetko, pretože Ja, baránok Boží, prichádzam až teraz, aby som pred zrakmi celého sveta otvoril knihu.
Akýkoľvek ľudský výklad ohľadne tisíc rokov je nedôveryhodný.
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-400/

Dalej si myslim, ze ak by tieto posolstva boli od diabla, nedavalo by to zmysel. Preco by nas diabol prosil aby sme sa modlili za take veci ako odvratenie globalnej svetovej meny, za obratenie hriesnikov a neveriacich, za oslabenie antikrista a globalnych skupin (napr. slobodomurari)? Preco by nas ziadal aby sme sa postili? Preco by hovoril o hriesnosti potratov, pornografie a i.? Diabol by isiel sam proti sebe! Aby nesiel sam proti sebe, musela by byt miera bludov obsiahnuta v posolstvach taka velka, aby to dokazalo dostat cloveka do pekla. Nic take tam ale rozhodne nieje.

Dalej si mozete mysliet, ze to nepochadza ani od diabla ani od Boha ale len priamo od tej irky. To ale tiez nedava zmysel. Za prve, napisanie tych posolstiev vyzaduje velku znalost Biblie, proroctiev a pod., a je na to potrebny velky cas. Pricom posolstva pribudaju priemerne asi jedno za den, co znamena ze dotycna osoba by musela byt dost zaneprazdnena vymyslanim posolstiev, ktore by pre nu nemali ale ziaden vyznam pretoze je anonymna. Musela by to byt psychicky chora osoba aby sa dala na nieco take. No a sirenie takychto falosnych posolstiev s cielom zmiast ludi by bol velmi tazky hriech! To znamena ze by ju diabol za kratky cas ovladol a uz by tie posolstva prakticky pisal on.

Vyplyva z toho, ze ich pise bud Boh Otec, Jezis a Panna Maria, alebo diabol. Ako som uz ale vyssie povedal, keby to pisal diabol, isiel by sam proti sebe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Peter - Admin,21. 4. 2012 21:50

Robur:
Táto falošná vizionárka má, tzv. „schopnosť videnia do duchovného sveta“ (SVDS). Samotná táto schopnosť nie je hriechom nie je ničím zlým, avšak takýto ľudia často prežívajú halucinácie, falošné videnia falošné vízie.
Takýto ľudia si potom často namýšľajú, akí sú super vizionári

Vizionárka nevidí vízie ani od Boha, ani od diabla, ani si ich sama úmyselne nevymýšľa,
ona len vidí extatické halucinácie, kvôli SVDS,
ktoré mylne považuje za „vízie“ od Boha

Viac o SVDS je tu
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/charizmy_a_charizmatici.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Robur,21. 4. 2012 23:56

Ale prosim vas. Uznavam, ze nieco moze vzniknut aj z halucinaci resp. "SVDS" ale verit, ze toto dielo vzniklo takym sposobom, je ako verit ze sme povstali z nahody.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Peter - Admin,22. 4. 2012 10:51

Ja som svedok z prvej ruky,
jednej pani „charizmatičky“ zo Slovenska
ktorá tiež mala bohaté vízie i občasné vizionárske extázy.
To, že má také vízie, ale nikomu na verejnosti neprezradila.
Po dlhodobej komunikácii s ňou som prišiel na to,
že občas zjavuje sa jej zjaví aj reálne Pán Ježiš,
ale okrem toho má aj mnoho všelijakých halucinácii, ktoré sú v rozpore s učením kresťanstva.
Pri tejto pani som prišiel na to, že sa jej často nepredvídateľne prelínajú nejaká tá pravá vízia s veľkým množstvom kadejakých halucinácii.
A to je potom veľmi na pomýlenie aj samotného vizionára, pretože on si nemusí uvedomovať, že prežíva halucinácie.
Ak má človek SVDS, dokáže vnímať duchovný svet a tento duchovný svet je veľmi zradný, človek tam môže prežívať veľmi bohaté halucinácie s veľmi bohatou fantáziou a vizuálnymi videniami.

Takže podobne ako charizmatička zo Slovenska, tak aj Írska vizionárka prežíva falošné vízie
***
Ak je niekto takýto falošný vizionár, predovšetkým by si mal svoje vízie podrobiť teologickej ostrej kritike druhých ľudí-skeptikov a
tiež by nemal falošné vízie uverejňovať
***
Ale ani samotná falošná vizionárka z Írska si nie je istá, či jej vízie sú pravé a z toho dôvodu sa pred strachom verejnosťou drží svoje meno radšej v anonymite, veď to by bol pre ňu trapas, ak by ju niekto náhodou usvedčil z falošných vízii.
To je SKUTOČNÝ dôvod jej anonymity.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Ján Mária,22. 4. 2012 2:30

Robur
Vyjadrim sa neskôr viac k postupnosti posledných čias, ale aspon napíšem, prečo diabol si používa aj oklamaných katolíckych "vizionárov" na dosiahnutie svojich cieľov.

1.Katolík pre katolíka je dôveryhodnejší ako protestant pre katolíka a preto diabol si používa aj katolíkov, aby čo najľahšie a najviac katolíkov pritiahol na svoju stranu
2. Oklamaný Katolícky "vizionár" viac príjma katolícke učenia ako protestant, takže ak sa nechá viesť katolícky "vizionár" zlým duchom, potom použije aj vo svojich posolstvách (posolstvách od diabla) katolícku náuku, kdežto protestant by také niečo považoval za diablovo dielo.

Ale kedže katolícky "vizionár" príjma aj väčšinu katolickeho učenia, tak ked vníma hlasy vo svojej duši o katolickej náuke - myslí si, že všetky jeho hlasy (posolstvá) pochádzajú od Boha (alebo svätých).
Takto silno ovplyvnený (oslepený čiastočnou katolickou náukou) už nevníma až tak zreteľne, čo mu diabol podsúva za falošné učenie.

Podobne ako to bolo v raji s Evou a hadom (diablom):
Najprv jej povedal, čo povedal Boh o strome poznania, takže si myslela, že diabol jej nechce zle - nakoľko hovorí o Bohu a jeho prikázaniach.
Takto oslepená si ani nevšimla, že diablova nasledujuca žiadosť protirečí Božiemu zákazu o jedení tohto ovocia.
Pre nás je táto jej reakcia až "smiešna" ako sa dala oklamať, ale to isté sa predsa stáva aj falošným prorokom, o ktorých si tiež myslíme, ako vôbec mohli podľahnuť diablovi, ked nám sa vidí jednoznačne, že to čo im dáva v posolstvách, tak je falošné a klamlivé.

Za najväčší dôvod prečo si diabol používa katolíckych veriacich ako médium na zverejnenie svojich posolstiev - považujem jeho príchod v osobe Antikrista.

Totižto aj ked diabol cez týchto "vizionárov" hovorí, aby sme neprijali Antikrista, predsa nehovorí v posolstvách konkrétne o tom ako Antikrist vizerá doslovne, takže posolstvá o odmietnutí antikrista sú len zámienkou na vytvorenie dôvery medzi diablovým hlasom a daného vizionára - nakoľko vie, že vizionár má veľký odpor k antikristovi a vie, že má prísť.

Pri takejto "dôvere" je "vizionár" postupne natoľko naviazaný na diablov hlas, že časom odmieta skutočné proroctvá od pravých vizionárov a to posolstvá o tom ako antikrist vizerá alebo bude pôsobiť.

Viac dôveruje a spolieha sa na svoje hlasy, že mu všetko potrebné vyjavia.
Takto diabol víťazí vo vizionárovi, pretože nie lne že postupne vizionára odlučuje od učenia pravých prorokov a učiteľov Cirkvi, ale s tým priťahuje na svoju stranu aj iných katolíkov.

Keby diabol svojim hlasom vo vnutri duše vizionára povedal, hned o tom, čoho sa nehce vzdať, čiže v tomto prípade sviatosti, ucta k Panny Márie a dalšie, ktoré si spomenul - tak by diablov hlas neprijal.
Ale takto ked mu najprv ohlasuje práve to, čo má najradšej a v čo verí, tak si ho ľahšie získa. A aj ked diabol musí hovoriť vizionárovi čiastočne o pravej úcte k Panne Márii, Cirkvi, Ježišovi atd... predsa sa mu to oplatí, pretože vie ako časom získa nie len jeho dušu ale aj duše iných pre seba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Ján Mária,22. 4. 2012 2:32

A ako si získa?
Napr.jeden taký katolícky vizionár tiež najprv počuval pekne slová (od diabla) o ucte k sviatostiam atd... a po roku uveril diablovi ešte aj to, že ho vysväcuje za kňaza. Ked v to uveril, tak prestal pristupovať k sviatostiam, pretože sa považoval sám za skutočného kňaza i privádzal katolíkov na svoje omše. Našťastie po 3 rokoch tohto začarovaného kruhu sa v Medžugorí obrátil i spoznal v akom blude žil.

To je len jeden príklad, ktorý sa Ti možno zdá neuveriteľný, ale ono je to vlastne vždy tak, že jedným sa vidí za neuveriteľné ako niekto môže takto uveriť falošným hlasom, pričom verí iným falošným víziám (posolstvám). A naopak, zas iným sa vidí nepochopiteľným ako takýto človek uverí iným falošným víziám,ked dokázal neuveriť už niektorým falošným víziám.

Robur
a poznáš nejaké falošné vízie u katolíckych veriacich?
Pýtam sa, pretože všimol som si, že aj katolíci maju taký problém, že dokážu rozlíšiť pravé náboženstvo od falošných, potom aj Cirkev od falošných cirkví, dokonca falošných katolíckych siekt od dobrých katolickych spoločenstiev, ako aj poznaju falošných bôžikov, učiteľov-filozofov, teologov, a prorokov rôznych náboženstiev, cirkvi, ale NEPOZNAJÚ FALOŠNÝCH KATOLICKYCH PROROKOV, takže nevedia rozlíšiť pravých od falošných. Tak sa stáva, že chodia na rôzne zjavenia, čítajú rôzne posolstvá, ale vlastne všetko hádžu do jedného vreca, ako keby ani neexistovali falošní katolícki vizionári.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Ján Mária,26. 4. 2012 10:52

ROBUR
Ak si chceš niečo naštudovať o sv.Augutínovi ako sa vyjadril k 1000 ročnému kráľovstvu(+ učenie Cirkvi) tak si pozri toto:
http://emanuelbohsnami.wordpress.com/hriech/herezy-od-davnych-cias/milenarizmus-chiliazmus/

Čo sa týka POSTUPNOSTI udalostí a môjho názoru na výklad Írskej vizionárky, tak čo si myslíš o tom, že najprv má byť na zemi 1000 ročné kráľovstvo, čiže život bez hriechu, potom uvolnenie diabla z pekla, čiže znova život hriechu a až nakoniec príchod Krista (večný Súd) ?

To je postupnosť, ktoru si aj Ty uviedol, ale ako môže byť život na zemi bez hriechu (1000 ročne kráľovstvo) , ked ešte nenastane vzkriesenie všetkých a posledný Súd, čiže definitívny príchod Krista ?

A ako môže byť na zemi život bez hriechu a potom znova z hriechom a nakoniec definitívne bez hriechu ?


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Robur,28. 4. 2012 12:24

Nie, ja som neuviedol hento poradie. Poradie ktore som uviedol je toto:
1. prichod Antikrista a jeho vyvadzanie na Zemi
2. Velke Varovanie, rozne zazraky vdaka ktorym vacsina ludi uveri v Boha a Jezisa
3. druhy prichod Jezisa Krista, porazenie diabla, sud nad ludmi
4. vzkriesenie vsetkych ktorych mena su zapisane v Knihe Zivota
5. 1000 rocne kralovstvo (nobody knows what does it mean) Jezisa spolu s vzkriesenymi spravodlivymi
6. prepustenie diabla na kratky cas
7. jeho DEFINITIVNE porazenie

Ja neviem preco to ma byt takto, ale je to tak zapisane aj v Janovej Knihe Zjavenia. Pricom posolstva hovoria o tom, ze Boh Otec coskoro svetu odhali kompletny obsah toho, co Jan ciastocne popisal v Knihe Zjavenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: posolstvá

Ján Mária,29. 4. 2012 11:52

ROBUR
Dakujem za upresnenie, ale čo sa týka postupnosti v Biblie, tak porovnaj tvoj výklad s katolickou Bibiou:
Zj 20 kapitola:
Verš 1-6 / Tisicročné kráľovstvo
Verš 7-10 uvolnenie satana a následné uvrhnutie satana na veky do pekla
Verš 11-15 / Definitívny Súd

Problém Írky je v tom, že kladie Ježišov príchod do tej časti (z uvedených), kedy Ježiš nepríde, ale príde Antikrist a preto dáva podnet k tomu, aby sme prijali antikrista na miesto Ježiša.

Totižto v 20 kapitole sa nepíše, že Ježiš Kristus príde pred 1000 ročným kráľovstvom, ale Írku mýli to, že už v 19 kapitole je zmienka o príchode Ježiša krista, čo dodáva dojem ako keby Ježišov II.príchod mal nastať ešte pred 1000 ročným kráľovstvom, kedže 19 kapitola je pred 20 kapitolou.

S tým som mal aj ja problém, ked som automaticky prijímal poradie kapitol ako postupné nasledovanie udalostí, ale pravda je taká, že aj ked sv.Ján opisuje čo videl a to postupne v 19 a potom v 20 kapitole, predsa v 19 kapitole hovorí viac konkrétnejšie o tom, čo sa stane počas udalostiach opísaných až v 20 kapitole. A to vie človeka dosť pomýliť!

Je to podobné ako ked niekto hovorí o tom aký bol film Umučenie Krista:

Najprv povie zaujímavú udalosť ako Ježiša umučili na kríži, ale potom sa vráti k tomu ako k tomu došlo.
Čiže najprv rozpráva o udalosti, ktorá nastala až pred koncom filmu o mučení na kríži a potom sa vráti k udalostiam, ktoré nastali ešte pred ukrižovaním a následne dokončí v krátkosti rozpravu o udalostiach, ktoré sa udiali počas celého filmu, čiže pokračuje udalosťou o ukrižovaní a nakoniec aj o vzkriesení.

V Zjavení Jána vidíme tú istú postupnosť.
Najpr. V 19 kapitole opisuje najzaujímavejšiu udalosť zo svojich Vízií, čiže o víťazstve Kráľa (Ježiša krista) nad šelmou a Antikristom, (čo je v prípade rozpravy o filme udalosť umučenia na kríži), ale...
už v 20 kap. sa vracia k udalosti o 1000 ročnom kráľovstve, potom pokračuje udalosťou o uvolnení satana z pekla ako aj o jeho zničení a zavrhnutí naveky a nakoniec kapitolu uzatvára udalosťou o definitívnom Súde.
Udalosť 1000 ročneho kráľovstva to je ako v prípade rozpravy o filmu –udalosťou z pred umučenia krista na kríži,
potom udalosť uvolnenia satana a jeho zničenie je ako vo filme udalosť umučenia Krista na kríži a
posledná udalosť definitívneho Súdu je ako udalosť z filmu
o vzkriesení Krista.

Možno sa ti to zdá dosť komplikované ako som to napísal, ale podstata je v tom, že podobne ako my ľudia opisuje udalosti a to, že najprv začneme tým, čo sa udialo niekde v strede celého príbehu a potom sa vrátime na začiatok i pokračujeme až do konca, tak podobne sa aj sv.Ján vyjadril v knihe Zjavení Jána.

Kedže Chiliasti a ich následovníci presne na tomto zlyhali, kedže 19 a 20 kapitolu nerozlišovali, tak potom pochopiteľne, že očakávali aj 1000 ročne kráľovstvo, ktoré v skutočnosti už dávno prebieha a to tak ako sa píše v katechizme, čo vysvetlil aj sv.Augustín.
S tým pochopiteľne, že sa dostávajú aj do pozícii, kedy si môžu pomýliť antikrista za Ježiša, nakoľko ich príchod si zamieňaju.